ИНТЕРЕН ОГЛАС за унапредување на  овластено службено лице  во Територијална Против Пожарна Единица Кавадарци

ИНТЕРЕН ОГЛАС за унапредување на овластено службено лице во Територијална Против Пожарна Единица Кавадарци

Врз основа на  член 11-к од Закон за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.152/19), а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година,  Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-1911/1 од 26.03.2021 година, бр.04-1911/6 од 27.04.2021 година и бр.04-2567/1 од 12.04.2022 година и Правилник за критериуми за селекција на кандидати за унапредување во Територијална противпожарна единица во општина Кавадарци бр.04-321/3 од 14.12.2020 година, 

Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С

За унапредување на  овластено службено лице  во Територијална Против Пожарна Единица Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на овластено службено лице  1 (еден) извршител:

 

  1. Командир на Одделение со шифра ПОЖ 02 10 Б04 000 во Територијална Против Пожарна Единица Кавадарци …………….1 извршител;

 

  Посебни услови предвидени за работното место  утврдени со актот за систематизација се:

  • за нивото Б4, ниво на квалификациите IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование;

  – најмалку 3 години работно искуство во струката евидентирано во Агенција за вработување на Република Северна Македонија како работен стаж

   -Да има положено возачки испит од “Ц” категорија

   -сертификат за пожарникар.