Според усвоената Информација за листа на документи и информации од страна на Владата на Република Северна Македонија на 07.01.2021, и според Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ЕЛС Кавадарци е должна да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:

 

 1. Податоци за надлежности на имателот на информации

  Статут

  Совет

 2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата

 3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијат

 4. Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер

 5. Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

 6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата

 7. Прописи што ги донесува имателот на информации

 8. Органограм за внатрешна организација и систематизација на работни места

 9. Стратешки планови и стратегии за работа

 10. Годишни планови и програми за работа

 11. Годишен Буџет и завршна сметка

 12. Квартални финансиски извештаи и програми за реализација на буџетот

 13. Ревизорски извештаи

 14. Услуги кои ги дава имателот на информации

 15. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти

 16. Начин на поднесување на Барање за пристап до информации

 17. Јавни набавки

  –  Огласи

  –  Договори

 18. Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи

 19. Извештаи за работа

 20. Статистички податоци за работа

 21. Други информации