Совет - 2021-2025 година

 

Совет - 2017-2021 година

РЕШЕНИЕ за свикување на ПЕДЕСЕТ И  ДЕВЕТТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на педесет и деветта седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА Вонредна седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на четиринаесеттата вонредна седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ПЕДЕСЕТ И ОСМАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на педесет и осмата седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ПЕДЕСЕТ И ПЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на педесет и петтата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА Вонредна седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на четиринаесеттата вонредна седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ПЕДЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на педесет и четвртата седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ПЕДЕСЕТ И ТРЕТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на педесет и третата седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ПЕДЕСЕТ И ВТОРАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на педесет и втората седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ПЕДЕСЕТ И ПРВАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на педесет и првата седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ПЕДЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на педесеттата седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ЧЕТИРИЕСЕТ И ДЕВЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на четириесет и деветтата седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ЧЕТИРИЕСЕТ И ОСМАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на четириесет и осмата седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ЧЕТИРИЕСЕТ И СЕДМАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на четириесет и седмата седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ЧЕТИРИЕСЕТ И ШЕСТАТА Свечена седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на четириесет и шестата свечена седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ЧЕТИРИЕСЕТ И ПЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на четириесет и петтата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ТРИНАЕСЕТТАТА Вонредна седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на тринаесеттата вонредна седница

РЕШЕНИЕ за свикување на ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на четириесет и четвртата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ЧЕТИРИЕСЕТ И ПРВАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на четириесет и првата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ТРИЕСЕТ И ОСМАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на триесет и осмата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ТРИЕСЕТ И ШЕСТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на триесет и шестата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ТРИЕСЕТ И ПЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на триесет и петтата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ТРИЕСЕТ И ПРВАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на триесет и првата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ДВАЕСЕТ И  ОСМАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дваесет и осмата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ДВАЕСЕТ И  ШЕСТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дваесет и шесттата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ДВАЕСЕТ И  ПЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дваесет и петтата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ДВАЕСЕТ И ТРЕТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дваесет и третата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ОСУМНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на осумнаесеттата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување СЕДМАТА вонредна седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на седмата воредна седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ШЕСТА вонредна седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на шеста воредна седница

 

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ШЕСНАЕСЕТТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на шеснаесетта седница

 

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ТРИНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на тринаесеттата седница

 

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ДВАНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дванаесеттата седница

 

  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2016 ГОДИНА.