Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ДВАЕСЕТ И  ОСМАТА   седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дваесет и шесттата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ДВАЕСЕТ И  ШЕСТТАТА   седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дваесет и шесттата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на ДВАЕСЕТ И  ПЕТТАТА   седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дваесет и петтата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ДВАЕСЕТ И ТРЕТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дваесет и третата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ОСУМНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на осумнаесеттата седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување СЕДМАТА вонредна седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на седмата воредна седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ШЕСТА вонредна седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на шеста воредна седница

 

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ШЕСНАЕСЕТТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на шеснаесетта седница

 

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ТРИНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на тринаесеттата седница

 

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ДВАНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Решение за свикување на дванаесеттата седница

 

 

  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2016 ГОДИНА.