Претседател и членови на верификациона комисија 

 • Претседател –

Василка Дрварова

 • Членови-

Тони Нешковски

Петар Николов

 

Претседател и членовина Комисија за мандатни прашања, избори и именувања.

 • Претседател –

Виолета Димитрова

 • Членови-

Мирјана Гркова

Развигор Кабранов

Јосиф Стојанов

Ристо Сакалиев

Анита Гинова Каракутова

Зоран Јованчев

Никола Трендафилов

Горица Пеливанова Вилхелм

 

Претседател и членови на Комисија за еднакви можности

 • Претседател –

Виолета Димитрова

 • Членови-

Мирјана Гркова

Василка Дрварова

Душица Крстиќ

Горица Пеливанова Вилхелм

 

Претседател и членови  на Комисија за  екологија

 • Претседател-

Никола Тренадафилов

 • Членови-

Мирјана Гркова

Развигор Кабранов

Митко Камчев

Тони Нешковски

 

Претседател и членови на Комисија за финансии и Буџет

 • Претседател  – 

Зоран Јованчев

 • Членови –

Јосиф Стојанов

Мирјана Гркова

Виолета Димитрова

Ристо Сакалиев

Анита Гинова Каракутова

Горица Пеливанова Вилхелм

 

Претседател и членови на Комисија за имотно правни работи

 •  Претседател –

Мирјана Гркова

 • Членови-      

Виолета Димитрова

Јосиф Стојанов

Горица Пеливанова Вилхелм

Анита Гинова Каракутова

 

Претседател и членови на Комисија за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот

 •  Претседател-  

Зоран Јованчев

 • Членови-   

Лазар Туриманџов

Митко Камчев

Драганчо Николов

Никола Трендафилов

 

Претседател и членови на Комисија за  јавни и комунални дејности

 • Претседател-       

Виолета Димитрова

 • Членови-      

ЈосифСтојанов

Ристо Сакалиев

Драганчо Николов

Анита Гинова Каракутова

 

Претседател и членови на Комисија за  комунална изградба

 •  Претседател –

Горица Пеливанова Вилхелм

 • Членови – 

Виолета Димитрова

Јосиф Стојанов

Ристо Сакалиев

Анита Гинова Каракутова

 

Претседател и членови на Комисија за култура

 •  Претседател –     

Тони Нешковски

 • Членови –

Василка Дрварова

Петар Николов

Драганчо Николов

Душица Крстиќ

 

 Претседател и членовина Комисија за локален економски развој

 •  Претседател –  

Анита Гинова Каракутова

 • Членови- 

Мирјана Гркова

Јосиф Стојанов

Василка Дрварова

Никола Трендафилов

 

Претседател и членови на Комисијата за лозарство и винарство

 • Претседател –  

Божанка Минова

 • Членови –

Митко Камчев

Ристо Сакалиев

Драганчо Николов

Тони Нешковски

 

Претседател и членови на Комисијата за меѓународна соработка

 • Претседател –  

Развигор Кабранов

 • Членови –  

Василка Дрварова

Виолета Димитрова

Анита Гинова Каракутова

Душица Крстиќ

 

Претседател и членови на Комисијата за месна самоуправа

 • Претседател –   

Јосиф Стојанов

 • Членови – 

Петар Николов

Ристо Сакалиев

Душица Крстиќ

Драганчо Николов

 

Претседател и членови на Комисијата за надзор над материјалнофинансиското работење на Општината

 • Претседател – 

Анита Гинова Каракутова

 • Членови – 

Мирјана Гркова

Јосиф Стојанов

Ристо Сакалиев

Зоран Јованчев

 

Претседател и членови на Комисијата за образование

 • Претседател –

Ташо Радњански

 • Членови-

Ристо Сакалиев

Петар Николов

Горица Пеливанова Вилхелм

Божанка Минова

 

Претседател и членови на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување награди и признанија 

 • Претседател – 

Виолета Димитрова

 • Членови – 

Мирјана Гркова

Петар Николов

Тони Нешковски

Божанка Минова

 

Претседател и членови на Комисијата за рурални средини

 • Претседател – 

Митко Камчев

 • Членови –

Ристо Сакалиев

Лазар Туриманџов

Зоран Јованчев

Драганчо Николов

 

Претседател и членови на Комисијата за социјална заштита и заштита на деца се избираат

 • Претседател –  

Душица Крстиќ

 • Членови –  

Лазар Туриманџов

Василка Дрварова

Ристо Сакалиев

Горица Пеливанова Вилхелм

 

Претседател и членови на Комисијата за спорт

 • Претседател –

Ристо Сакалиев

 • Членови –

Петар Николов

Лазар Туриманџов

Зоран Јованчев

Никола Трендафилов

 

Претседател и членови на Комисијата за Статут и прописи

 • Претседател – 

Развигор Кабранов

 • Членови –

Мирјана Гркова

Ристо Сакалиев

Божанка Минова

Душица Крстиќ

 

Претседател и членови на Комисијата за урбанизам

 • Претседател –

Јосиф Стојанов

 • Членови – 

Виолета Димитрова

Ристо Сакалиев

Горица Пеливанова Вилхелм

Зоран Јованчев

 

Претседател и членови на Комисијата за здравство

 • Претседател –  

Виолета Димитрова

 • Членови – 

Никола Трендафилов

Тони Нешковски

 

Претседател и членови на Комисијата за земјоделие

 • Претседател –

Драганчо Николов

 • Членови – 

Митко Камчев

Ристо Сакалиев

Зоран Јованчев

Анита Гинова Каракутова