Претседател и членови на верификациона комисија 

 • Претседател –

Филип Тасев

 • Членови-

Горан Кузмановски

Веса Богева

 

Претседател и членовина Комисија за мандатни прашања, избори и именувања.

 • Претседател –

Перо Николов

 • Членови-

Стојанчо Рамов

Ратка Росомански

Ружица Ристов

Диме Коцевски

Весна Ѓорѓиева

Валентина Бањанска

Даниела Ивановска

Вуко Мелов

Зоран Спиров

Круме Богевски

 

Претседател и членови на Комисија за еднакви можности

 • Претседател –

Весна Ѓорѓиева

 • Членови-

Ружица Ристов

Ратка Росомански

Веса Богева

Валентина Бањанска

 

Претседател и членови  на Комисија за  екологија

 • Претседател-

Павле Маневски

 • Членови-

Вуко Мелов

Ратка Росомански

Ружица Ристов

Марина Крстева

 

Претседател и членови на Комисија за финансии и Буџет

 • Претседател  – 

Весна Ѓорѓиева

 • Членови –

Горан Кузмановски

Ратка Росомански

Перо Николов

Веса Богева

Вуко Мелов

Јован Златевски

 

Претседател и членови на Комисија за имотно правни работи

 •  Претседател –

Валентина Бањанска

 • Членови-      

Даниела Ивановска

Весна Ѓорѓиева

Филип Тасев

Горан Кузмановски

 

Претседател и членови на Комисија за  јавни и комунални дејности

 • Претседател-       

Тони Нешковски

 • Членови-      

Стојанчо Рамов

Весна Ѓорѓиева

Валентина Бањанска

Јован Златевски

 

Претседател и членови на Комисија за  комунална изградба

 •  Претседател –

Стојанчо Рамов

 • Членови – 

Тони Нешковски

Перо Николов

Даниела Ивановска

Валентина Бањанска

 

Претседател и членови на Комисија за култура

 •  Претседател –     

Диме Коцевски

 • Членови –

Тони Нешковски

Горан Кузмановски

Павле Маневски

Јован Златевски

 

 Претседател и членовина Комисија за локален економски развој

 •  Претседател –  

Вуко Мелов

 • Членови- 

Даниела Ивановска

Филип Тасев

Горан Кузмановски

Диме Коцевски

 

Претседател и членови на Комисијата за лозарство и винарство

 • Претседател –  

Јован Златевски

 • Членови –

Веса Богева

Перо Николов

Филип Тасев

Горан Кузмановски

 

Претседател и членови на Комисијата за меѓународна соработка

 • Претседател –  

Даниела Ивановска

 • Членови –  

Круме Богевски

Ружица Ристов

Перо Николов

Ратка Росомански

 

Претседател и членови на Комисијата за месна самоуправа

 • Претседател –   

Марина Крстевска

 • Членови – 

Ружица Ристов

Филип Тасев

Јован Златевски

Павле Маневски

 

Претседател и членови на Комисијата за надзор над материјалнофинансиското работење на Општината

 • Претседател – 

Горан Кузмановски

 • Членови – 

Горан Кузмановски

Филип Тасев

Веса Богевска

Круме Богевски

 

Претседател и членови на Комисијата за образование

 • Претседател –

Ратка Росомански

 • Членови-

Ружица Ристов

Диме Коцевски

Павле Маневски

Даниела  Ивановска

 

Претседател и членови на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување награди и признанија 

 • Претседател – 

Јован Златевски

 • Членови – 

Даниела Ивановска

Диме Коцевски

Филип Тасев

Весна Ѓорѓиева

 

Претседател и членови на Комисијата за рурални средини

 • Претседател – 

Јован Златевски

 • Членови –

Даниела Ивановска

Диме Коцевски

Ружица Ристов

Марина Крстева

 

Претседател и членови на Комисијата за социјална заштита и заштита на деца се избираат

 • Претседател –  

Ружица Ристов

 • Членови –  

Ратка Росомански

Весна Ѓорѓиева

Даниела Ивановска

Веса Богева

 

Претседател и членови на Комисијата за спорт

 • Претседател –

Тони Нешковски

 • Членови –

Филип Тасев

Перо Николов

Вуко Мелов

Павле Маневски

 

Претседател и членови на Комисијата за Статут и прописи

 • Претседател – 

Филип Тасев

 • Членови –

Диме Коцевски

Горан Кузмановски

Валентина Бањанска

Даниела Ивановска

 

Претседател и членови на Комисијата за урбанизам

 • Претседател –

Валентина Бањанска

 • Членови – 

Веса Богева

Круме Богевски

Весна Ѓорѓиева

Горан Кузмановски

Ратка Росомански

Тони Нешковски

 

Претседател и членови на Комисијата за здравство

 • Претседател –  

Павле Маневски

 • Членови – 

Круме Богевски

Тони Нешковски

Стојанчо Рамов

Перо Николов

 

Претседател и членови на Комисијата за земјоделие

 • Претседател –

Веса Богева

 • Членови – 

Вуко Мелов

Перо Николов

Диме Коцевски

Марина Крстевска

Комисија за изработка на Програма за работа на советот

 • Членови – 

Валентина Бањанска

Веса Богева

Круме Богевски

Весна Ѓорѓиева

Јован Златевски

Даниела Ивановска

Диме Коцевски

Марина Крстевска

Горан Кузмановски

Павле Маневски

Вуко Мелов

Тони Нешковски

Перо Николов

Стојанчо Рамов

Ружица Ристов

Ратка Росомански

Ристо Сакалиев

Зоран Спиров

Филип Тасев

Комисија за бракови

 • Членови – 

Се определуваат сите членови на Советот на општина Кавадарци, да можат да учествуваат во постапката при склучување на бракови .