Контакт лице задолжено за информации од јавен карактер

Лице за посредување со инфорнации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

 

Јасминка Ѓорѓиева Тодоров

072/ 307-230

[email protected]

 

Офицер за заштита на лични податоци

  • Сашо Мошев

– Соработник за Администрирање на проекти,  Одделение за подготовка на стратешки  и плански документи  и подготовка на проектна документација  во Општина Кавадарци

072/ 307-227

[email protected]

 

  • Чона Милкова

– Утврдување и следење  на наплата на такси и надоместоци со звање  Соработник  во Одделението за администрирање на даноци и такси во Општина Кавадарци

072/ 422-182

[email protected]

 

  • Ванчо Ризов

– Раководител на Одделение за информатичко комуникациска технологија,  со звање Раководител на Одделение  во  Сектор за локален економски развој во Општина Кавадарци

072/ 307-237

[email protected]

______________________________________________________________________________________

Координатор за родова еднаквост, еднакви можности.

  • Сања Митев

Соработник за односи со јавноста. 
072/ 307-225

[email protected]