Општина Кавадарци започнува изработка на нов локален еколошки акционен план

Општина Кавадарци започнува изработка на нов локален еколошки акционен план

Овој врвен документ од стратешко значење за Општинава последен пат од советниците бил изгласан пред 21 година и дури ова локална влест тоа го чини поворно во далеку пооизменети услови на современ живот и промени навики и прописи во државата.

Тоа ја наметнува потребата и неминовноста од негово усвојување а потоа и имплементирање во системот кај нас. Впрочем законите кои се применуваат тоа го налагаат со вградување во урбанистичката сфера, просторното планирање, заштитата на водите и околината во која живееме и слично. Денеска се одржа стартната средба на која беа усвоени работни групи кои ке започнат да дејствуваат а тие секој месец ке ги координираат работите.Овој важен документ на ЛЕАП треба да го усвои Советот на Општината за да ставе практчно применлив.Со седницата претседаваше градоначалникот Митко Јанчев кој подробно говореше за потребата од донесување ЛЕАП а во дискусиите се вклулчија и повеќе стручни лица од различни области.