Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2022 година

Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2022 година

Записник од одобрени и одбиени барања во рамките на предвидениот Буџет и критериумите по повикот за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за купување велосипеди за 2022 година.