Листа на баратели на кои им е одобрен надомест на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2018 по Јавен повик бр. 24-4260/5

Листа на баратели на кои им е одобрен надомест на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2018 по Јавен повик бр. 24-4260/5

Почитувани, согласно донесените предходни записници и заклучоци од Комисијата за имплементација на мерките за субвенционирање и записникот од терен на Комисијата за проверка на мерките за субвенционирање се усвои листа на баратели на кои им е одобрен надомест на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2018 и со тоа се исцрпува предвидениот буџет.

Барателите кои не беа посетени на терен од страна на Комисијата за проверка на мерките за субвенционирање, согласно новиот ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА ЗА 2018 ГОДИНА усвоен на последната седница на Совет на општина Кавадарци ќе имаат право со истите барања да учествуваат во следниот повик за субвенционирање.

Барателите кои имаат приговор во врска со листата на баратели на кои им е одобрена субвенција, имаат право истиот да го поднесат во рок од 48 часа во Архива на Општина Кавадарци по објавата на оваа информација.

 

Со почит,

 

Листа на одобрени баратели