Концентрација на PM10 од мерно место Кавадарци – Центар
Концентрација на PM10 од мерно место Кавадарци – Ваташа
Концентрација на PM10 од мерно место Кавадарци – Возарци