Невладини организации во Општина Кавадарци

Организација Емаил Лице за контакт Тел број
Здружение на глуви и наглуви [email protected] Славка 043/411-773
Мобилност [email protected] Славка 043/411-773
ЗГ за заштита, рехабилитација и организација на децата за РЕО Кавадарци [email protected] Зоран станоев 071/898-171
Фестивал ,,Карневал”

Слоу фуд

[email protected]

[email protected]

Зоран станоев

Маја Митрева

071/898-171

071/245-218

Народна техника и радио клуб ИСКРА [email protected] Младен Марковски 075/487-933
ЗГ на слепи лица Султана Јошева 075/279-023
ЗГ Зона [email protected] Никола Деков 077/705-706
ЗГ Иднината е сега [email protected] Димитрија Ангелков 071/826-952
Црвен Крст [email protected] Роза Илова 070/239-352
ЗГ Ластарчиња Лозарчиња [email protected] Стефка Саздовска 072/250-852
ЗГ Панчелито [email protected] Панче Арсовски 078/318-710
Рибари Оскар [email protected] Борче Еленов 070/262-728
Алтер Центар [email protected] Марјан Тодоровски 078/729-822
Еко Живот [email protected] Роберт Паризов 072/270-176

 

Креактив [email protected] Александра Рисотва 072/38 805
ОЖ Визија Јоана Коцева  071/259-070
Здружение за негување и развој на винската култура, туризам и производи од грозје Винотек vinotо[email protected] Јован Еленов 075/209-949
Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Кавадарци [email protected] Здравко Јаковлев

(Славка)

043/411-773
Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци delnи[email protected]

 

Николчо Делов 070/651-136
Здружение Чекор кон Европа Кавадарци [email protected]

 

Илинка Габева 072/230-222

 

Здружение на граѓани Васил хаџиманов Јуниор [email protected] Владимир Темков 071/350-780

 

Здружение Ликовна колонија Михајлово Арт [email protected] Владимир Темков 071/350-780

 

Друштво на ликовни уметници Кавадарци (ДЛУК) Ќиро Јосифов 075/493-711
Планинарско спортско друштво ОРЛЕ Кавадарци [email protected]

[email protected]

Никола Минџуров 070/653-264

 

Здружение на Тиквешки Роми [email protected] Раим Сулејманов 075/987-065

076/647-711

Здружение Меѓународен фестивал на детски и младински хорови dkkavadarci @yahoo.com Илија Тренчев 072/307-405
Здружение на граѓани Карневалска група Сопот [email protected] Миле Грозданов 070/636-038
Здружение на граѓани Локален центар за поддршка на развој и демократија [email protected]

 

Лимбе Минова 071-397-101
Здружение на граѓани карневалса група Џоломари Бегниште [email protected] Орданчо Лазаров 075/692-746
Еколошко Друштво Тисовец [email protected] Сашко Данов 071/288-506
Општински Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци [email protected] Костадинка Лалкова 072/307-228
Мултиетничко,мултикултурна организација Вешта жена подружница Кавадарци [email protected] Милица Гочевска 078/415-521
Здружение на писатели Тиквешки цветови [email protected] Нада Тренчева 072/307-226
Здружение на ловци ТИКВЕШИЈА [email protected] Васко Иванов 070/217-137
Џоломари Ресава Коце Ризов 072/250-682
Џоломари Дреново [email protected] Ѓорѓи Панов 071/212-030
Рурален Фокус [email protected] Maријана Пешиќ 070/266-483
Афродита Бела а[email protected] Маричка Јосифова 070/394-031
Аеро клуб Витачево Јосифовски Гоце 070/324-910
Тиквешки Точкаџии Живко Груев 070/485-111
Сцена Прва [email protected] Билјана 078/242-078
Слоу Фоуд Маја[email protected] Maja Mитрева 071/245-218
ЕВО- организација за Европски вредности [email protected] Златко Бакев 078 /261-122
СППМД [email protected]

[email protected]

Ѓорѓи Нанчев 078/307-760

078/307-770

Здружение на цивилни инвалиди од војната [email protected] Илија Влаинков 043/411-773
Мото клуб Тиквеш раидерс Драган Петров 078/218-663
Фондација Тиквешки вински пат [email protected] Виолета Јанкова 072/309-329
Здружение на производители на органска храна „Биовита“ [email protected] Цветанка Колева 078/ 237-139