Ново улично осветлување

Ново улично осветлување

Проектот за поставување на ново улично осветлување се реализира со забрзано темпо. Континуирано се работи на поставување на инсталацијата и на поставување на дополнителни 120 канделабри обезбедени како донација. Со реализацијата на овој проект Општина Кавадарци ќе добие ново, квалитетно и поекономично улично осветлување. Ќе се осветлат и оние делови каде што досега немаше поставено канделабри. Проектот е со финансиска вредност од 44 999 000 денари.