ОБЈАВА број 02/2019

ОБЈАВА број 02/2019 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ.

ОБЈАВА број 02/2019