ОБЈАВА број 2/2019  за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

ОБЈАВА број 2/2019 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ОБЈАВА број 2/2019

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со ДУП за плански опфат ,,Дисанска“ – Кавадарци 2009-2014, донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-4865/2 од 30.10.2013 година, за изградба на објекти со намена А2 – домување во станбени згради (компатибилна класа на намена Б1,Б4-40% – мали комерцијални и деловни намени) и намена Б1 – мали комерцијални и деловни намени (компатибилна класа на намена А1-20% – домување во станбени куќи) согласно Табеларен преглед 1 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

  1. 2. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, ,предвидено со ДУП за локалитет ,,Г-2“ – Глишиќ, донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-2334/18 од 31.10.2005 година, за изградба на објекти со намена – семејни куќи согласно Табеларен преглед 2 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.
  2. 3. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, ,предвидено со ДУП за дел од УБ 14К ул.,,Праведничка“ – 2013-2018, донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-302/4 од 31.01.2014 година, за изградба на објекти со намена А1 – домување во станбени куќи (компатибилна класа на намена Б1,В1-30% – мали комерцијални и деловни намени и образование и наука) согласно Табеларен преглед 3 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

 

ОБЈАВА број 2/2019