• Симона Нацева

Помлад соработник во Одделение за внатрешна ревизија

Тел. 072/805-808

Е-маил: simona.naceva@kavadarci.gov.mk