Одлука за избор на кандидати по објавен јавен оглас

Одлука за избор на кандидати по објавен јавен оглас

Во врска со објавениот оглас бр.04-6712/1 од 26,10,2022 година за вработување
на работници на неопределено работно време во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци.