Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас бр.3/2019 на Општина Кавадарци