Општина Кавадарци преку МТСП и Црвен крст-Кавадарци со средства во висина од 12 милиони денари ке се грижи за 100 лица

Општина Кавадарци преку МТСП и Црвен крст-Кавадарци со средства во висина од 12 милиони денари ке се грижи за 100 лица

Општина Кавадарци преку МТСП и Црвен крст-Кавадарци со средства во висина од 12 милиони денари ке се грижи за 100 лица, главно изнемоштени, болни, луѓе кои сами неможат

да се опслужуваат. 20 негователи кои се со лиценци ке ја работат ова работа една година, но понатаму се стварат услови ова дејност да стане постојана и да заживее без временски

ограничувања, како постојана служба со свои овластувања и дејност.

Градоначалникот Митко Јанчев деновиве го посети центарот и беше запознат со можностите кои се нудаат.