Општина Кавадарци продолжува со проектот за подобрување на уличното осветлување

Општина Кавадарци продолжува со проектот за подобрување на уличното осветлување

Aнгажираната оператива за интервенции на јавното улично осветлување работеше на замена на ламби на крак од ул.Црноречка. Се продолжи релизацијата на проектот за подобрување на јавното осветлување на вкупно предвидените 30 улици.

Проектот има за цел да ги подобри условите за непречено и безбедно движење на граѓаните во ноќните часови, заштеда на електричната енергија, како и подигање на еколошките стандарди.