Планска Програма  за Детален урбанистички план за дел од УБ 10.5, “Народен Фронт”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци

Планска Програма за Детален урбанистички план за дел од УБ 10.5, “Народен Фронт”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци