Планска програма за Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 5.1 и ГП 5.41 од ДУП за локалитет ,,Парк”, 2001-2006, Општина Кавадарци

Планска програма за Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 5.1 и ГП 5.41 од ДУП за локалитет ,,Парк”, 2001-2006, Општина Кавадарци