ПЛАН ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТАЛНИОТ ВОЗДУХ ЗА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ период 2022-2026

ПЛАН ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТАЛНИОТ ВОЗДУХ ЗА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ период 2022-2026

Објава на нацрт верзија на план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за општина Кавадарци период 2022-2026 година. Вашите забелешки и предлози за планот да ги доставите во општина Кавадарци во соба број 2 на вториот кат во општината. Јавната расправа и презентација на планот ќе се одржи во просториите на општина Кавадарци. Времето на оддржување на презентацијата дополнително ќе биде објавено.

со Почит 
Градоначалник
д-р Митко Јанчев.