План за управување со животна средина и социјални аспекти Општина Кавадарци „ПУЖССА“ за проект за реконструкција на улиците “Браќа Џунови”, “Пионерска” и “Илинденска”

План за управување со животна средина и социјални аспекти Општина Кавадарци „ПУЖССА“ за проект за реконструкција на улиците “Браќа Џунови”, “Пионерска” и “Илинденска”

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Кавадарци аплицираше со проект за реконструкција на улиците “Браќа Џунови”, “Пионерска” и “Илинденска” во град Кавадарци – Општина Кавадарци.

Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ “План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.

Документот “План за управување со животната средина и социјалните аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на веб страните на: Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на Општина Кавадарци (https://kavadarci.gov.mk/) на 15 мај 2020 (петок).

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Проект за поврзување на локални патишта-мк

Проект за поврзување на локални патишта-en

Образец за доставување коментари