План за управување со животна средина и социјални аспекти Општина Кавадарци „Интегрирана програма за развој на туризмот во Општина Кавадарци“

План за управување со животна средина и социјални аспекти Општина Кавадарци „Интегрирана програма за развој на туризмот во Општина Кавадарци“

Comment_Suggestion_ Kavadarci mk final
Comment_Suggestion_Kavadarci al final
Comment_Suggestion_Kavadarci_EN final

ESMP Kavadarci draft_Prevod_MK ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА
ESMP Kavadarci draft final_ENG
ESMP Kavadarci draft final_ALB_FINALNA VERZIJA