Покана за доставување на понуди за изведба на градежни и инженерски работи во Општина Кавадарци, Програма за водовод и канализација Македонија, фаза II

Покана за доставување на понуди за изведба на градежни и инженерски работи во Општина Кавадарци, Програма за водовод и канализација Македонија, фаза II

ЈП Комуналец Кавадарци со финансиски средства  од KFW, за потребите на Програмата за Водовод и канализација во Македонија, фаза II, има намера да искористи дел од средствата за исплата според договорот за набавка на работи во Општина Кавадарци. Овој договор ќе биде финансиран со грантови од германска билатерална соработка, преку KFW.