ПОПЛОЧЕН ДЕЛ ОД ТРОТОАР ВО СЕЛО СОПОТ

ПОПЛОЧЕН ДЕЛ ОД ТРОТОАР ВО СЕЛО СОПОТ

Оперативата на ангажираната фирма „Патио монт“ го реализира проектот за изградба на тротора во селото Сопот. Поплочена е делница од тротоарот на главната улица на локација наспроти селките гробишта.
Согласно проекото на локацијата прво се расчистуваше и порамнуваше теренот, по што се поставија мали рабници и тампон, а во завршната фаза и бехатон плочки.
Проектото е во склоп на програмата за комунална изградба, а се реализира на барање на жителите од Сопот.