ПОПЛОЧУВАЊЕ ВО СЕЛО СОПОТ

Оперативата на ангажираната фирма „Патио монт“ започна со реализација на проектот за изградба на тротора во селото Сопот. Проектото предвидува изградба на делница од тротоарот на главната улица на локација наспроти селките гробишта.
Денеска се расчистуваше и порамнуваше теренот, како подготовка за поставување на мали рабници, тампон и во завршната фаза бехатон плочки.
Проектото е во склоп на програмата за комунална изградба, а се реализира на барање на жителите од Сопот.