ПОСТАВЕНИ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „СКОПСКА“

ПОСТАВЕНИ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „СКОПСКА“

Во завршна фаза на реализација е проектот за реконструкција на улицата „Скопска“..

Деновиве беа поставени нови  рабници на целата должина од улицата. Според проектот се реконструираат 170 метри од спојот со ул.Вишешница“ до спојот со ул. „22 Декември“.

Општината со Јавното претпријатие „Комуналец“ изврши реконструкција на старата и дотраена подземна инфрастуктура. Се поставиа нова водоводна, како и линии за фекална и атмосферска канализација.

По посатвувањето на рабниците ќе следи завршната фаза со асфалтирање.