Поставени се нови детски реквизити во населба Бел камен

Поставени се нови детски реквизити во населба Бел камен

Овој проект е реализиран како дел од Програмата за комунална изградба на Општина Кавадарци. Во наредниот период ќе се отпочнат со изградба повеќе нови детски игралишта а ќе се реконструираат и постоечките.