ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „ФЕВРУАРСКИ ПОХОД“

ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „ФЕВРУАРСКИ ПОХОД“

Оштината преку оперативата на ангажираната фирма „Мулти градба“ од Кавадарци реализираше уште еден комунален проект.

На улицата „Февруарски поход“ е изграден потпорен ѕид од бетонски цигли ао намена за стабилизација на земјиштето и проширување на јавно прометната површина од учицата и просторот над ѕидот за влез во куќите.

Проектот се рализира на барање на граѓаните, а со неговата реализација општината реши уште еден проблем кој се провлекува низа години.