ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ОБЈАВА број 1/2019

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 

Јавно Наддавање
Исправка на објава