______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

  • Лице за посредување со инфорнации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

 

Верица Ристовска

072 / 805-822

[email protected]

______________________________________________________________________________________

  • Офицер за заштита на лични податоци

 

Сашо Мошев

–  Заменик раководител на Сектор за Локален економски развој во Општина Кавадарци

072/ 307-227

[email protected]

Чона Милкова

– Утврдување и следење  на наплата на такси и надоместоци со звање  Соработник  во Одделението за администрирање на даноци и такси во Општина Кавадарци

072/ 422-182

[email protected]

Ванчо Ризов

– Раководител на Одделение за информатичко комуникациска технологија,  со звање Раководител на Одделение  во  Сектор за локален економски развој во Општина Кавадарци

072/ 307-237

[email protected]

______________________________________________________________________________________

  • Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување по Законот за заштита на укажувачи

 

Нада Тренчева

– Советник одговорен сметководител, Оделение за администрирање на даноци и такси

072/ 307-226

[email protected]

______________________________________________________________________________________

  • Координатор за родова еднаквост, еднакви можности.

 

Марија камчева

Помлад соработник
072/ 218-772

[email protected]

Годишен извештај-КЕМ 2022

______________________________________________________________________________________

  • Лице за контакт со граѓани со попреченост:

 

Јанинка Леова

Помлад соработник за услуги на граѓаните од областа на социјална, здравствена и детска заштита, екологија, рурален развој

077/ 729-271

[email protected]