Проектот за поврзување на локални патишта – Механизам на жалби и поплаки

Проектот за поврзување на локални патишта – Механизам на жалби и поплаки

 

Во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска банка, Општина Кавадарци аплицираше со проект за Реконструкции на на трите улици („Браќа Џунови “, „Пионерска“ и „Илинденска“) во Општина Кавадарци, кои се  дел од централното подрачје на градот Кавадарци.

–        Улицата „Браќа Џунови“ се наоѓа во источниот дел на градот Кавадарци, кај реката Луда Мара. Активностите на проектот ќе се изведуваат во должина од 572 m, ширина од 6 m и со две ленти.

–        Улицата „Илинденска“ се наоѓа во централното подрачје на градот Кавадарци. Активностите на проектот ќе бидат изведени во должина од 612 m, ширина од 12 m и со четири ленти.

– Улицата „Пионерска“се наоѓа во западниот дел на градот Кавадарци. Активностите на проектот ќе се изведуваат во должина од 437 m, ширина од 6 m и со две ленти.

Импленетацијата на Проектот за локални патишта ќе започне во кои во најскоро време .

Единицата за имплементација на проектот (ЕИП) во рамките на Министерството за транспорт и врски согласно политиките и барањата во делот на животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, односно Рамката за животна средина и социјални аспекти – Стандард за животна средина и социјални апскети 10, воведе Механизам за жалби и поплаки со кој ќе се обезбеди одговор на сите жалби и поплаки, особено на засегнатите и заинтересирани страни и заедницата севкупно.

Како дел од спроведувањето на проектот, Општина Кавадарци пред започнување на градежните работи е обврзана да ја информира јавноста, локалното население и останатите засегнати страни дека можат да земат активно учество преку Механизам за жалби и поплаки, а со тоа и самите да се вклучат во реализацијата на проектот. Граѓаните тоа ќе можат да го сторат преку два документи и тоа: Механизам за жалби и поплаки преку примање на жалби и поплаки и нивно процесуирање и решавање и Образец за поплаки за целото спроведување на проектот во делот на неговата реализација при изведувањето на градежните работи на терен.

Во прилог се поставени двата документи кои на официјалната веб страна на Општина Кавадарци и  ќе останат објавени сѐ до завршувањето и затворањето на проектот