Работни активности на пратот кон Михајлово

Работни активности на пратот кон Михајлово

ЈП Комуналец работи на кастрење на гранки и косење на тревата на патот кон Михајлово и патот кон Страгово.