Ранг листа на предлог проекти од јавниот повик во рамките на ReLOaD

Ранг листа на предлог проекти од јавниот повик во рамките на ReLOaD

Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското општество добиени на
јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 11.04.2019 до 23.05.2019.