РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА „ПОЛОШКА“

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА „ПОЛОШКА“

Општината Кавадарци денеска преку ангажираната фирма „Градба промет“ од Кавадарци започна со реконструкција на дел од улицата „Полошка“.
Според проектот предвидено е во оваа фаза целосно да се реконструраат 600 метри квадратни коловозна површина, како и 320 квадратни метри тротоари. Исто така ќе бидат заменети и рабниците.
Во првата фаза се отстрануваат: стариот асфалт, рабниците и дотраените бетонските тротоари. Потоа ќе следи порамнување поставување нови рабници, тампонирање и асфалтирање на целокупната површина предвидена за ревитализација.
Овој проект е дел од кампањата (мај-октомври) за реконструкција на улици и објекти во урбаните и месните заедници во Општина Кавадарци.
Проектот се реализира во рамките на Програмата за комунална изградба, на барање на граѓаните од овој дел на Кавадарци.