• Елена Тасевски              

Раководител на Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште

Тел. 071/317-479

Е-маил: [email protected]