СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА ГО УСВОИ БУЏЕТОТ ЗА 2019 ГОДИНА