Соопштение за собир на граѓани во месните и урбани заедници на територијата на Општина Кавадарци

Соопштение за собир на граѓани во месните и урбани заедници на територијата на Општина Кавадарци

Општина Кавадарци донесе Одлука за распишување на избор на членови на Советот на месните и урбаните заедници на територијата на Општина Кавадарци.

Поради транспаретност на постапката за избор на членови се известуваат граѓаните за времето и местото на одржување на собирите и тоа со следниот распоред:

 

1.На ден 18.04.2022 година (понеделник) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Киро Крстев, со место на одржување во ООУ “Димката А.Габерот “Кавадарци

2.На ден 18.04.2022 година (понеделник) со почеток во 20:00 часот избори во урбаната заедница Браќа Џунови, со место на одржување во ООУ “Димката А.Габерот “Кавадарци.

3.На ден 19.04.2022 година (вторник) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Задругар, со место на одржување во ООУ “Тоде-Хаџи-Тефов “Кавадарци.

4.На ден 19.04.2022 година (вторник) со почеток во 20:00 часот избори во урбаната заедница Браќа Досеви, со место на одржување во ООУ “Тоде-Хаџи-Тефов “Кавадарци..

5.На ден 20.04.2022 година (среда) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Љубаш, со место на одржување во ООУ “Гоце Делчев “Кавадарци.

6.На ден 20.04.2022 година (среда) со почеток во 20:00 часот избори во урбаната заедница Кула, со место на одржување во Собрание на Општина Кавадарци-сала за советници.

7.На ден 27.04.2022 година (среда) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Страшо Пинџур, со место на одржување во ООУ “Страшо Пинџур “Кавадарци.

8.На ден 27.04.2022 година (среда) со почеток во 20:00 часот избори во урбаната заедница Глишиќ, со место на одржување во ООУ “Страшо Пинџур “Кавадарци.

9.На ден 28.04.2022 година (четврток) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Слога, со место на одржување во просториите на месната канцеларија Слога.

10.На ден 28.04.2022 година (четврток) со почеток во 20:00 часот избори во месната заедница Ваташа, со место на одржување во ООУ “Димката.А.Габерот “ во Ваташа.

 

11.На ден 03.05.2022 година (вторник) во Собрание на Општина Кавадарци-сала за советници ќе се одржи избор на следните месни заедници:

-Месна заедница Горна Бошава во 17:00 часот

-Месна заедница Долна Бошава во 17:30 часот

-Месна заедница Крњево во 18:00 часот

-Месна заедница Чемерско во 18:30 часот

-Месна заедница Страгово во 19:00 часот

-Месна заедница Конопиште во 19:30 часот

-Месна заедница Радња во 20:00 часот

-Месна заедница Бунарче во 20:30 часот

 

12.На ден 04.05.2022 година (среда) во Собрание на Општина Кавадарци-сала за советници ќе се одржи избор на следните месни заедници:

-Месна заедница Гарниково во 17:00 часот

-Месна заедница Драгожел во 17:30 часот

-Месна заедница Рожден во 18:00 часот

-Месна заедница Клиново во 18:30 часот

-Месна заедница Бојанчиште во 19:00 часот

-Месна заедница Мајден во 19:30 часот

 

13.На ден 05.05.2022 година (четврток) во Собрание на Општина Кавадарци-сала за советници ќе се одржи избор на следните месни заедници:

-Месна заедница Фариш во 17:00 часот

-Месна заедница Ќесендре во 17:30 часот

-Месна заедница Брушани во 18:00 часот

-Месна заедница Дабниште во 18:30 часот

-Месна заедница Шивец во 19:00 часот

-Месна заедница Раец во 19:30 часот

-Месна заедница Галишта во 20:00 часот

 

14..На ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 18:30 часот избори во месната заедница Ресава, со место на одржување во месна заедница во с.Ресава.

15..На ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 19:30 часот избори во месната заедница Бегниште, со место на одржување во П.О.О.У “Тоде-Хаџи-Тефов” с.Бегниште.

16..На ден 10.05.2022 година (вторник) со почеток во 18:30 часот избори во месната заедница Возарци, со место на одржување во П.О.О.У “Страшо Пинџур” с.Возарци.

17..На ден 10.05.2022 година (вторник) со почеток во 19:30 часот избори во месната заедница Дреново, со место на одржување во П.О.О.У “Страшо Пинџур” с.Дреново.

18..На ден 11.05.2022 година (среда) со почеток во 18:30 часот избори во месната заедница Марена, со место на одржување во П.О.О.У “Страшо Пинџур” с.Марена.

19..На ден 11.05.2022 година (среда) со почеток во 19:30 часот избори во месната заедница Сопот, со место на одржување во Дом на култура с.Сопот.