С О О П Ш Т Е Н И Е  За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената П Р О Г Р А М А за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2020 година, Глава I, точка 1, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.9, “Вељко Влаховиќ” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

 

Граници на планскиот опфат се :

  • Од Запад: по оска на Бул. “Западен булевар” ;
  • Од Север: по оска на Бул. “Северен булевар“;
  • Од Исток: по оска на Бул. “Цветан Димов“;
  • Од Југ: по оска на ул. “Велко Влаховиќ“;

 

Површината на планскиот опфат изнесува 5,38 ха.

 

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.9, “Вељко Влаховиќ” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци.

                Јавната анкета трае од 23.09.2020 до 06.10.2020  година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

           Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

            Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден  02.10.2020  година (Петок) во 13.00  часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.

Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за             Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.9, “Вељко Влаховиќ” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци  ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази  минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

Соопштение за Јавна презентација ДУП МЛАДИНСКИ
Анкетен Лист за ДУП вељко влаховиќ
Соопштение за ЈА и ЈП