Тековни и реализирани проекти во Општина Кавадарци

Тековни и реализирани проекти во Општина Кавадарци

  • Информација од кабинетот на Градоначалникот на Општина Кавадарци до граѓаните за сите тековни и реализирани проекти.

Проект 1

Реконструкција и адаптација на детска градинка во с. Возарци , воведување во работа на 13.05.2019 година а завршување најдоцна до 15.07.2019 година.

Месна заедница –Возарци

Надзор-Панчо Грков 071-219-574

Мој Општинар- Анче Костова 072-422-170

Фирма изведувач- Евро Градба-Инжинеринг

Проект 2

Изградба на мини пазарче кај нов суд Кавадарци, врз основа на договори започнати од 2018 година , краен рок за завршување е 25.05.2019 година.

Урбана заедница – Љубаш

Надзор- Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар- Ласко Кузманов 071-328-504

Фирма изведувач- Пер Инжинеринг

Проект 3

Изработка на ограда на спортски центар Јасмин , по претходен договор од 2018 година , рок на завршување на 20.05.2019 година .

Урбана заедница-Љубаш

Надзор- Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар –Тања Златева 072-307-041

Фирма изведувач- Метал Апостолов

Проект 4

Реконструкција на кров на ООУ ” Димката Ангелов Габер” с.Сопот, воведување во работа на 11.06.2019 година завршување најдоцна до 11.07.2019 година .

Месна заедница-Сопот

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач- Евро Градба-Инжинеринг

Проект 5

Изведување на градежни работи за изградба на потпорни ѕидови на ул. Ѓоре Брушански , Февруарски поход , поплочување на ул. Страшо Пинџур споредна и 11 Бригада , воведување во работа на сите ставки од 15.05.2019 а завршување на истите на 15.06.2019 година .

Урбана заедница –Слога

Надзор –Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар – Надица Настова 070-455-867

Фирма изведувач-Мулти Градба Инжинеринг ДООЕЛ

Павер Трејд.

Проект 6

Реконструкција на кров на Дом на Култура Ваташа, воведување во работа на 13.05.2019 година, краен рок за завршување 13.06.2019 година.
Месна Заедница – Ваташа
Надзор – Добринка Алексова 071-207-741
Мој Општинар Роза Гркова 078-333-412
Фирма Изведувач – МЗТ Инжинеринг Битола.

Проект 7

Асфалтирање на ул.”Ило Костов” , ул. “Браќа Хаџи –Тефови ” и ул.”Рајна Соколова” ,воведување во работа на ставките од 13.05.2019 година , а завршување на истите најдоцна до 10.06.2019 година .

Урбана заедница – Браќа Џунови

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар –Вишна Ристовска Петров 072-307-213

Фирма изведувач –Ве –Група Радовиш

Проект 8

Поплочување на ул.”Браќа Хаџи-Тефови” , ул.”Мара Димова” , ул.”Иво Лола Рибар” , ул. “Киро Каракулев” , воведување во работа на сите ставки од 15.05.2019 а завршување на истите на 15.06.2019 година .

Урбана заедница –Браќа Џунови

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар –Вишна Ристовска Петров-072-307-213

Проект 9

Асфалтирање на ул.”25 Мај” и изградба на попторен ѕид , завршување на тековните работи најдоцна до 25.05.2019 година , овие ставки се по претходен договор започнат од 2018 година.

Урбана заедница –Страшо Пинџур

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар – Влатко Ристовски 072-314-687

Фирма изведувач-Коле Транс инжинеринг

Проект 10

Асфалтирање на ул.”Скопска” , ул.”Никола Карев” и ул.”Дешка Тошева” , воведување во работа сите ставки од 06.05.2019 година а завршување најдоцна до 07.07.2019 година .

Урбана заедница-Браќа Досеви

Надзор-Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар – Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач- Коле Транс Инжинеринг

Проект 11

Асфалтирање на ул.” 2ра Бригада” , крак на ул.”Солунска Глава” спој со ул. “Гоце Делчев” , воведување во работа сите ставки од 06.05.2019 година а завршување најдоцна до 07.07.2019 година .

Урбана заедница – Љубаш

Надзор-Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Тања Златева 072-307-041

Фирма изведувач- Коле Транс Инжинеринг

Проект 12

Асфалтирање на паркинг кај згради на Булевар Македонија , воведување во работа сите ставки од 06.05.2019 година а завршување најдоцна до 07.07.2019 година .

Урбана заедница –Кула

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар – Ласко Кузманов 071-328-504

Фирма изведувач- Коле Транс Инжинеринг

Проект 13

Реконструкција на кров на ООУ “Димката Ангелов Габер” Кавадарци ,воведување на работа на 15.06.2019 година , завршување најдоцна до 15.07.2019 година .

Урбана заедница-Браќа Џунови

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Вишна Ристовска Петров 072-307-213

Фирма изведувач-Ибо Под Прилеп

Проект 14

Тековни работи започнати врз основа на договори од 2018 година , речно корито Ваташа комплет со краен рок 15.06.2019 година , во зависност од временските услови .

Месна заедница-Ваташа

Надзор- Миленко Панарин 071 -219-472

Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Роза Гркова 078-333-412

Фирма изведувач- Градба Промет

Проект 15

Поплочување на ул.Перо Видев , краен рок за завршување 30.05.2019 година

Месна заедница-Ваташа

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Роза Гркова 078-333-412

Фирма изведувач- Градба Промет

Проект 16

Кружен тек Тиквеш , објект од јавен интерес, краен рок за завршување до 15.07.2019 година

Урбана заедница-Љубаш

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар –Тања Златева 072-307-041

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 17

Поплочување на ул. “Галишка” со краен рок до 30.05.2019 година .

Урбана заедница –Задругар

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 18

Поплочување на пешачка патека , паркинг и пристап на згради на булевар ” Кочо Рацин” , булевар “Македонија” и ул.”Никола Минчев” , пешачка патека кај Белка зградите , парк кај Полана и тротоар на ул.”Никола Минчев”, како улици во населба Јасмин , краен рок на завршување е 15.08.2019 година .

Урбана заедница – Љубаш

Надзор- Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар- Ласко Кузманов 071-328-504

Фирма изведувач- Градба Промет

Проект 19

Асфалтирање на дел 1 ул. “Смилица”, ул.”Бигла”, ул.”Рајко Жинзифов” изградба на сервисна улица на ул.”25 Мај”, втора фаза пробивање и тампонирање на улици во ДУП Дисанска , изградба на сервисна на ул.”Доне Попов” , воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .

Урбана заедница-Страшо Пинџур

Надзор – Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар- Влатко Ристовски 072-314-687

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 20

Асфалтирање на крак на ул. Клинска , воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .

Урбана заедница –Киро Крстев

Надзор-Панчо Грков 071-219-574

Мој Општинар-Анче Костова 072-422-170

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 21

Асфалтирање на ул.Црноречка , воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .

Урбана заедница –Задругар

Надзор- Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 22

Асфалтирање на ул.Февруарски поход, ул.Полошка , Праведничка –крак и ул. Јованче Велков, воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .

Урбана заедница-Слога

Надзор –Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар –Надица Настова 070-455-867

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 23

Поплочување на ул. Клинска , овие тековни работи се врз основа на договори од 2018 година .

Урбана заедница- Киро Крстев

Надзор- Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар – Анче Костова 072-422-170

Фирма изведувач- АС Машини

Проект 24

Изградба на жардинерии на Западен Булевар , овие тековни работи се врз основа на договори од 2018 година .

Урбана заедница – Љубаш

Надзор- Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар- Тања Златева 072-307-041

Фирма изведувач- АС Машини

Проект 25

Поплочување на ул. Наќо Лазовски (две страни), ул. Смилица, ул.Дисанска и ул. Глигор Прличев, воведување во работа на сите позиции е 15.05.2019 година, краен рок за завршување 40 дена по воведувањето во работа.

Урбана Заедница – Страшо Пинџур

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар – Влатко Ристовски 072-314-687

Фирма изведувач – РМК Градба

Проект 26

Поплочување на ул. Галишка и тротоари на ул. Ѓоре Брушански, ул.Кузман Јосифовски -Питу и ул.41ва Девизија , воведување во работа на 17.05.2019 година , краен рок за завршување најдоцна до 40 дена .

Урбана заедница – Задругар

Надзор-Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач-АС Машини

Проект 27

Поплочување на ул. Никола Карев –споредна , воведување во работа на сите позиции е 15.05.2019 година, краен рок за завршување 40 дена по воведувањето во работа.

Урбана Заедница – Браќа Досеви

Надзор-Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач – РМК Градба

Проект 28

Поплочување на тротоари на ул. Методија Џунов Џико-споредна, ул. Клинска – крак, ул. Шакалица, ул. Димче Мирчев и ул. Брушанска воведување во работа на сите позиции е 15.05.2019 година, краен рок за завршување 40 дена по воведувањето во работа.
Урбана Заедница – Киро Крстев
Надзор-
Мој Општинар- Анче Костова 072-422-170
Фирма изведувач – РМК Градба