Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани

Одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фотоволтаични плантажи), на КП бр.1795, КП бр.1796 КО Ресава, Општина Кавадарци