Форум на заедницата – Општина Кавадарци

Форум на заедницата – Општина Кавадарци

Во општина Кавадарци ќе се одржи онлајн форум во заедницата во рамки на проектот ,,Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост”. Преку форумите во заедницата ќе се овозможи вклучување на граѓаните со цел обезбедување услови за приоритизирање на програмите и проектите како и подобрување на структурата на програмите. 

Линк за регистрација