ЈАВЕН ОГЛАС за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци

ЈАВЕН ОГЛАС за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци

Согласно член 30, 34 и 35  од Закон за административни службеници (̎Службен весник на РМ̎ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и ̎Службен весник на РСМ̎бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) БАРАМЕ да  објавите јавен  оглас за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци-Локална Самоуправа (ЕМСБ 5995965, ЕДБ4011004124215), за следните работни места:

 

  •  УПР 01 01 В03 000 Соработник за изградба и одржување на комунална инфраструктура, Одделение за уредување на градежно земјиште, Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште………..(1) извршител;
  • УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник за внатрешна ревизија, Одделение за внатрешна ревизија………..(1) извршител;   
  • УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник портпарол, Одделение за работи на Градоначалникот и односи со јавноста, Сектор за правно-нормативни и општи работи………..(1) извршител;   
  • УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник култура, Одделение за култура и јавни настани, Сектор за јавни дејности  и култура………..(1) извршител;   
  • УПР 01 01 В01 000 Советник локален економски развој, Одделение за подготовка на стратешки и плански документи и подготовка на проектна документација, Сектор локален економски развој………..(1) извршител;   
  • УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт ̎Мој општинар ̎, Одделение ̎Мој општинар̎, Сектор за техничко логистичка поддршка и мониторинг………..(1) извршител;   

Наведените огласи се обајвени на страната на Агенцијата за админисрација на 20.05.2022 година со краен рок на аплицирање до 03.06.2022.

За подетални информации за наведениот оглас траба да се посети станицата на Агенција за администрација .