Јавен повик бр.3/2022 за изработување на стручна ревизија на урбанистички проекти

Јавен повик бр.3/2022 за изработување на стручна ревизија на урбанистички проекти