ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр.05/2002) и член 114 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл. Гласник на Општина Кавадарци” бр.08/05, 14/10, 24/10 и 38/19),  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

ЈАВЕН ПОВИК

За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

 

Се повикуваат сите заинтересирани дипломирани архитекти да земат учество во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци Локална Самоуправа, за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци, за наредниот 10-годишен период “Кавадарци 2030година”.

Целта на јавниот повик е да се поттикнат истакнати архитекти да учествуваат во идното урбанистичко планирање на Градот Кавадарци во наредните 10 години.

Се очекува заинтересираните архитекти, со нивните искуства, знаења и идеи да придонесат заеднички да се утврди идниот економски, социјалeн, културeн и спортски развој во насока на подигање на животниот стандард на повисоко ниво на сите граѓани во Општина Кавадарци.  

Со Советодавното тело – Комисија ќе раководи Градоначалникот на Општина Кавадарци.

Учеството на архитектите во Советодавното тело ќе биде на доброволна основа  без надоместок.

Советодавното тело ке се состанува најмалку 2 (два) пати месечно, а по потреба и повеќе пати во месецот.

Заинтерсираните лица потребно е да достават Пријава на следната адреса: Општина Кавадрци, ул. Плоштед Маршал Тито  бб со назнака “За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци” или дирекно во архива на Општина Кавадрци  соба бр.20.

Рокот за пријавување е  до  15.06.2020 година.

По завршувањето на рокот за пријавување по јавниот повик, пријавените кандидати  ќе бидат повикани.

 

 

 

                                                                                                                                Општина Кавадарци

                                                                                                     Градоначалник

                                                                                                   м-р Митко Јанчев

Пријава