ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( “Службен весник на Република Македонија”  бр.199/14) и измените и дополнувањата на  Законот за просторно и урбанистичко планирање ( “Службен весник на Република Македонија”  бр. 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 64/18 и 168/18) Општина Кавадарци распишува:

ЈАВЕН ПОВИК

за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

 

Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови и тоа: Детални Урбанистички Планови, Урбанистички планови за села и Урбанистички планови за вон населено место.

Иницијативите може да се доставуваат во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма во архива на Општина Кавадарци.

Предмет на иницијатива може да биде нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.

Јавниот повик трае од 08.07.2019год. до 08.08.2019год.

Објавувањето на Јавниот повик е на:

  • Огласна табла во Општина Кавадарци
  • на официјалниот сајт на Општина Кавадарци kavadarci.gov.mk
  • Во две јавни гласила
  • На официјалниот сајт www.e-urbanizam.mk

 

                                                                          ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

                                                                              ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                               М-р Митко Јанчев