ЈАВЕН ПОВИК за претрпено материјална штета од природна непогода-голомразица

ЈАВЕН ПОВИК за претрпено материјална штета од природна непогода-голомразица

Се повикуваат граѓаните на Општина Кавадарци  кои што имаат претрпено материјална штета од природна непогода-голомразица која што го зафати подрачјето на територијата на општината, во деновите 08, 09, и 10.04.2021 година, истата да ја пријават во просторите на општина Кавадарци. 

Пријавувањето на штетите може да се врши секој работен ден почнувајќи од 21.04.2021 година до 06.05.2021 година во периодот  од 08:30 до 16:30 во Граѓански услужен центар.

Покрај барањето пријавите да бидат дополнети со фотокопија од лична карта, трансакциона сметка и доказ за сопственост на имот (имотен лист или договор за закуп).

 

 

 

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ГРАДОНАЧАЛНИК

м-р Митко Јанчев