ЈАВЕН ОГЛАС  За вработување на  работници  на неопределено работно време во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци

ЈАВЕН ОГЛАС За вработување на  работници  на неопределено работно време во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци

Ј А В Е Н  О Г Л А С

За вработување на  работници  на неопределено работно време во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци (2 извршители) 

 Општина Кавадарци објавува јавен оглас за вработување на овластени службени лица 2 (двајца) извршители и тоа:

  1. Пожарникар спасител со шифра ПОЖ 02 10 В04 000 во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци……………. 2 (двајца ) извршители.

                Кандидатите  треба да ги исполнуваат следните општи услови :

  • да е државјанин на Република Северна Македонија;
  • активно да го користи македонскиот јазик;
  • да е полнолетен;
  • да има здравствено и психофизички способности, утврдено од овластена здравствена установа;
  • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.