Најнови Постови

НЕМА ЛИСТИ ЗА ЧЕКАЊЕ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНКA

НЕМА ЛИСТИ ЗА ЧЕКАЊЕ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНКA

Нема веќе деца на чекање на листата во ОЈУ Детската градинка “Рада Поцева„.Со изградба и пуштање во работа, на Единицата „Снежана„ беа ставени во функција доградбите на постојните Единици во Кавадарци, со што се решава прашањето со згриженост на децата.

Општината ги вложи средствата за изградба а Министерството за труд и социјална политика ги опреми објектите, со што истите се веќе ставени во работа и се функционални.Нема веќе листи на чекање. Над 120 деца ке го најдат своето место во градинките.

Кавадарци е град каде наместо да паѓа , расте наталитетот.За децата се води максимална грижа.

Покрај деца, родители и граѓани на свеченоста во „Снежана„ присуствуваа:Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска,градоначалникот М-р Митко Јанчев,претседателот на ОО на СДСМ Кавадарци-Горан Тодоровски,директорката на ОЈУДГ-Цанка Добринова .

На свеченоста децата од „Снежана“ изведоа пригодна програма.

ПРОДОЛЖУВА РЕАЛИЗАЦИЈАТ НА ПРОЕКТОТ ЗА ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ

ПРОДОЛЖУВА РЕАЛИЗАЦИЈАТ НА ПРОЕКТОТ ЗА ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ

Реализацијата на проектот на Општината Кавадарци за подигање на нови зелени површини на повеќе локации во градот е во полн ек.
Денеска екипи на ЈП „Комуналец“ и службата „Мој општинар“ работеа на „Западен Булевар“ кај СЦ „Јасмин“ каде се постави систем за наводнување. Просторот предвиден за хортикултурно уредување е со површина од 1.300 метри квадратни. Овде ќе се посее трева, ќе се засадат зимзелени декоративни садници, а ќе се оформи и дрворед од влезот во паркингот на салата до „старата бензинска“.
Проектот по идеја на градоначалникот Јанчев опфаќа повеќе локации на кои што ќе се изврши хортикултурно уредување. Нови зелени површини ќе има на: ул.„Илинденска“, кејот во Ваташа, Булеварот „Цветан Димов“, ул, „Блажо Алексов“, просторот околу градинката кај ООУ „Гоце Делчев“, како и на улиците „Ѓоре Брушански“, ул.„Слога“ и ул.„Калница“ паркче во УЗ „Страшо Пинџур“.
Проектот треба да бидат завршен во тековната година.

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД  „КАВАДАРЕЧКИ ДОЛ“

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД „КАВАДАРЕЧКИ ДОЛ“

Градот ќе добие уште една зелена површина. Во склоп на еколошкиот проект за хортикултурно уредување, општината преки ЈП „Комуналец“ работи на формирање зеленило на локација кај поројницата „Кавадаречки дол“.

На површина од 1.500 метри квадратни денеска се подготвуваше теренот за хортикултурно уредување. Според планот на оваа локација ќе се посее трева ќе се засадат зимзелени декоративни дрвца, а ќе биде целосно обновен и дрворедот на улицата „Ѓоре Брушански“ од левата страна на долот.

Претходно екипа од ОЕ „Водовод“ при ЈП „Комуналец“ постави мрежа за полевање.

И оваа зелена површина е дел од еколошкиот проект по идеја на градоначалникот Митко Јанчев.

 

ОБЈАВУВА Барање за добивање Б – Интегрирана еколошка дозвола

ОБЈАВУВА Барање за добивање Б – Интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот за животна средина (Сл весник на Р.М бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16, 28/18, 65/18 и 99/18), Градоначалникот на Општина Кавадарци:

ОБЈАВУВА Барање за добивање Б – Интегрирана еколошка дозвола

 

             Врз основа на член 124 од Законот за животна средина (Сл весник на Р.М. бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16, 28/18, 65/18 и 99/18), до Градоначалникот на Општина Кавадарци е доставено барање за добивање Б – Интегрирана еколошка дозвола бр. 11-4684/1 од дтгу  ПАВЕР  ТРЕЈД  дооел,  ул. Киро Спанџов бр.103,  инсталација во с. Возарци – Кавадарци.

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2,  точка 3,  односно подточка 3.3. Стационари бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 m3:

  • Производство на готови елементи од бетон.

Ја информираме јавноста дека сите потребни информации за барањето за Б – Интегрирана еколошка дозвола, ќе бидат достапни во просториите на Општина Кавадарци во Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина. Заитересираната јавност може да изврши увид во истата во рок од 15 дена од денот на објавување во просториите на локална самоуправа во соба број 21 од 9,00 до 12,00 часот.

ПОСТАВУВАЊЕ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „ЈОВАНЧЕ ВЕЛКОВ“

ПОСТАВУВАЊЕ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „ЈОВАНЧЕ ВЕЛКОВ“

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ работи на поставување на рабници на улицата „Јованче Велков“ која се наоѓа од јужната страна од поројницата „Кавадаречки дол“.

Согласно проектот треба да бидат поставени 940 метри бетонски рабници кои ќе оформат улица во должина од 470 метри. Во оваа фаза од изградбата на улицата беше поставен и тампон, како подготовка за асфалтирање.

Реализацијата на овој проект од општината е на барање на жителите од тој дел на Кавадарци каде има интензивна урбанизација и изградба на индивидуални станбени објекти.