1. Секретар на општина Кавадарци
  2. Сектор за Комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
  3. Сектор за правни, општествени и општи работи
  4. Сектор за финансиски прашања
  5. Сектор за локален економски развој
  6. Одделение за инспекциски надзор
  7. Одделение за човечки ресурси
  8. Територијална противпожарна единица